bractwo kurkowe baner nowy

youtube-link

kalendarz imprez 2018

Dzisiaj
Wszystkie
9321
23489213

Sprawozdanie Prezesa ZKBS R.P. wygłoszone na Zjeździe w Toruniu 22 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie Prezesa ZKBS R.P. wygłoszone na Zjeździe w Toruniu 22 czerwca 2019 r.

Niniejsze sprawozdanie opracowane przez Prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej powołanego uchwałą XV Kongresu Zjednoczenia w dniu 21.04.2018r w Jarocinie dotyczy okresu sprawozdawczego od 21.04.2018r do 22.06.2019r. Ze względu na specyficzną sytuację jaka powstała po XV Kongresie Zjednoczenia i związane z nią wydarzenia sprawozdanie to podzieliłem na dwie części.

 


W pierwszej części chciałbym przedstawić chronologicznie wydarzenia i fakty jakie miały miejsce w ruchu brackim i zjednoczeniu związane z rejestracją nowych władz Zjednoczenia wybranych na Kongresie, natomiast w drugiej części sprawozdania chciałbym się skupić na zreferowaniu pracy Zarządu Zjednoczenia za okres sprawozdawczy.


XV Kongres w Jarocinie dokonując wyboru nowych władz zjednoczenia zburzył niejako utarty porządek jaki obowiązywał w Zjednoczeniu od blisko dziewięciu lat wywołując niezadowolenie z wyników wyborów wśród części starego zarządu i ich popleczników. Już następnego dnia po wyborach władz Zjednoczenia zaczęły padać głosy odnośnie zasadności wyboru Brata Władysława Smółki do zarządu zjednoczenia z uwagi nie posiadanie mandatu delegata na kongres. Podnoszono w głosach docierających do mnie nie konstytutywność wyboru Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. W związku z głosami jakie w tych sprawach do mnie docierały zwołałem na dzień 11ł05ł2018r w Ostrowie Wlkp. zebranie nowo wybranych władz zjednoczenia tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowegoł Na to posiedzenie zaproszona została Komisja Wyborcza Kongresu w Jarocinie oraz Brat Władysław Smółka, którego zarzuty dotyczyły. Na tym posiedzeniu Brat Władysław Smółka wobec przedstawionych faktów złożył pisemną rezygnację z zasiadania

w Zarządzie Zjednoczenia, która została przyjęta, co spowodowało vacat w obsadzie zarząduł. Jednocześnie analiza ilości oddawanych głosów w wyborach członków komisji rewizyjnej i sądu honorowego wykazała, że w chwili procedury głosowania do tych gremiów nie był spełniony warunek kworum, jako że część delegatów opuściła miejsce obrad. Wobec takiego stanu rzeczy wybrani członkowie komisji rewizyjnej i sądu honorowego zgodnie oświadczyli, że nie czują się prawnie wybrani do władz zjednoczenia, co znalazło miejsce w protokole z posiedzenia zarządu. Wobec powstałej sytuacji zarząd zjednoczenia zgodnie z §16 pkt 1a Statutu Zjednoczenia zwołał Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Zjednoczenia na dzień 08.06.2018r do Sypniewa stawiając przed tym zjazdem przeprowadzenie wyborów uzupełniających do władz Zjednoczenia i sądu honorowego oraz podjęcie uchwał zgłoszonych podczas XV Kongresu w Jarocinie. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie nadzwyczajnego zjazdu delegatów był nowy zarząd zjednoczenia. Przebieg zjazdu i opinie jego uczestników potwierdzające jego staranną organizację i przebieg stanowiły dla nowego zarządu impuls do dalszego działania. Podczas obrad nadzwyczajnego zjazdu w Sypniewie ukonstytułowała się Komisja Rewizyjna oraz Sąd Honorowy. Ukonstytułowanie się Zarządu Zjednoczenia zostało zaplanowane na dzień 16.06.2018r podczas posiedzenia zarządu w Starogardzie Gdańskim.
Krótko przed zjazdem w Sypniewie w dniu 04.06.2018r wpłynęło do biura zjednoczenia pismo od organu nadzorczego jakim jest dla naszej organizacji Prezydent Miasta Poznani. W piśmie tym organ nadzorczy zwracał się do zjednoczenia o przesłanie dokumentów związanych z Kongresem w Jarocinie w związku z „licznymi doniesieniami odnośnie nieprawidłowości jakie miały miejsce podczas Kongresu w Jarocinie”. W dniu 12.06.2018r organ nadzoru otrzymał od zjednoczenia kopie dokumentów kongresowych o jakie wnosił poświadczone za zgodność z oryginałem. Na posiedzeniu zarządu zwołanego w dniu 16.06.208r do Starogardu Gdańskiego ukonstytułował się Zarząd ZKBS R.P. Posiadając pełny zestaw dokumentów dla sądu rejestrowego zarząd zjednoczenia złożył w Sądzie Gospodarczym KRS w Poznaniu stosowne dokumenty celem wykreślenia władz, których kadencja upłynęła w dniu 21.04.2018r oraz wpisu do KRS nowo wybranych władz zjednoczenia. W tym okresie dwukrotnie spotykałem się z Dyrektorem Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Poznania dla omówienia i wyjaśnienia sprawy uzyskując zapewnienie o rzetelnym rozpatrzeniu wnoszonych przez oponentów zarzutów.ł W międzyczasie w dniu 12.07.2018r do biura zjednoczenia wpłynęło pismo od Prezydenta Miasta Poznania – Wydziału Spraw Obywatelskich z zarzutami odnośnie nieprawidłowości podczas kongresu w Jarocinie z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie. Szczegółowe odniesienie się do wszystkich zarzutów jakie podniósł Prezydent Miasta Poznania zostało zawarte w piśmie zarządu z dnia 02.08.2018r, a dotyczyło między innymi następujących kwestii:

- Udziału w obradach kongresu osób nie posiadających mandatów

- Uczestnictwa w kongresie delegatów KBS w Warszawie im. Jana Kilińskiego - Bractwa które utraciło osobowość prawną

- Brak pełnomocnictwa dla delegatów KBS Kcynia w tym nowo wybranego prezesa zjednoczenia

- Nieumieszczenie na liście wyborczej do Sądu Honorowego kandydatury Gniewosza Rokosz – Kuczyńskiego zgłoszonej z sali.

 

Wszystkie zarzuty zawarte w piśmie od Prezydenta Miasta Poznania zostały odparte i w obszerny sposób uzasadnione. W efekcie naszych wyjaśnień organ nadzoru przesłał komplet dokumentów w tej sprawie do Sądu Rejestrowego wiedząc, że zarząd zjednoczenia złożył w Sądzie dokumenty o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowymł Dnia 20.08.2018r Sąd Rejestrowy w sprawie POłVIII Ns-Rej KR 19618/18/86 wydał „Postanowienie” o odmowie dokonania wpisu w związku z donosami otrzymanymi w dokumentach z organu nadzorczego. Postanowienie to wydał w imieniu sędziego referendarz sądowy, na które zjednoczeniu przysługiwało wniesienie skargi na orzeczenie tegoż referendarza sądowego. Skarga takowa została wniesiona do Sądu Rejestrowego w dniu 01.09.2018r z obszernymi wyjaśnieniami wobec podnoszonych zarzutów odmowy wpisu, które w sposób jednoznaczny wyjaśniały sprawę. W tym momencie nastąpiła dłuższa przerwa w korespondencji z Sadem Rejestrowym trwająca do 27.11.2018r w którym to dniu otrzymaliśmy z Sądu postanowienie o umorzeniu postępowania skargowego w związku z otrzymanym przez Sąd pismem ze zjednoczenia skutecznie wycofującym skargę na referendarza sądowego.

 

Postanowienie to wydało się dla mnie niedorzeczne z uwagi na fakt iż ani ja jako prezes, ani sekretarz jako osoby podpisujące skargę w imieniu zarządu zjednoczenia nie wnosiliśmy do Sądu żadnego odwołania naszej skargił W związku z powyższym delegowałem sekretarza zjednoczenia do czytelni akt przy Sądzie Rejestrowym w celu zrobienia fotokopii dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. Wielkim zaskoczeniem było dla nas pismo jakie w imieniu zjednoczenia na firmowym papierze zjednoczenia i z pieczątką zjednoczenia złożył były prezes Adam Gołembowski wycofując w nim naszą skargę na orzeczenie referendarza sądowego. Jeszcze większym zaskoczeniem był fakt, iż Sąd prowadzący sprawę wydał postanowienie o umorzeniu postępowania skargowego w związku z pismem osoby nieumocowanej prawnie odwołującej skargę, którą podpisały wnosząc do Sądu zupełnie inne osoby bez żadnego zastanowienia. O statusie prawnym Adama Gołembowskiego Sąd zdawał sobie sprawę, gdyż w jednym z pism wyjawił, że kadencja poprzednich władz zjednoczenia wygasła zgodnie ze Statutem w dniu 21.04.2018r po trzech latach. Zarząd Zjednoczenia w oparciu o ujawnione fakty skierował do Sądu Rejestrowego zażalenie na to postanowienie (o skutecznym wycofaniu skargi) w dniu 12.12.2018r.

 

Na skutek tego pisma Sąd swoje postanowienie w sprawie umorzenia postępowania skargowego uchylił, a następnie w dniu 31.01.2019r wydał postanowienie o odmowie wpisu doKrajowego Rejestru Sądowegoł W związku z podtrzymaniem swojej decyzji odmowy wpisu do KRS zarząd zjednoczenia złożył poprzez swojego pełnomocnika Kancelarię Prawną Lipiński apelację zaskarżając w całości postanowienie Sadu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Rozprawa apelacyjna została wyznaczona na 19.06.2019r w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.


Tak wygląda główny wątek sprawy rejestracji w KRS nowych władz zjednoczenia, ale jest jeszcze wątek poboczny związany z głównym o którym już częściowo była mowa w tym sprawozdaniu. Podczas wykonywania fotokopii akt sądowych w czytelni natrafiono na pisma w imieniu zjednoczenia, wystawione na formowym papierze zjednoczenia podpite pieczątką zjednoczenia autorstwa byłego prezesa Adama Gołembowskiego. O jednym odwołującym skargę już wspomniałem, natomiast w w drugim piśmie Adam Gołembowski zwraca się do Sądu o wyznaczenie kuratora w związku z brakiem władz zjednoczenia rekomendując kancelarię prawną swojego znajomego, która jak donosi w piśmie wielokrotnie wykonywała na rzecz zjednoczenia porad prawnych i jest zorientowana na problemy ruchu brackiego. Jest to kłamstwo, gdyż w dokumentach znajdujących się w biurze zjednoczenia nie ma żadnych analiz i wykładni prawnych prowadzonych przez tą kancelarię i osobę uprawnioną do jej reprezentowania. Wobec zaistniałej sytuacji mającej podłoże kryminogenne zwołałem na dzień 27.12.2018r posiedzenie zarządu zjednoczenia do Pleszewa, na którym przedstawiłem członkom zarządu informacje i fotokopie pism złożonych przez Adama Gołembowskiego w Sądzie Rejonowym. Wszyscy członkowie
zarządu zjednoczenia po zapoznaniu się z faktami jednogłośnie wyrazili wolę skierowania pisma do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w związku z możliwością popełnienia przestępstwa z trzech paragrafów kodeksu karnego. Pismo takie zostało opracowane na tym posiedzeniu zarządu i jeszcze tego samego dnia wysłane do prokuratury. W powyższej sprawie toczy się postępowanie prokuratorskie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Poznań Stare Miasto pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. W aktach sprawy znajdują się pisma wystosowane do Sądu Rejonowego przez prezesa Bractwa kurkowego w Skokach Brata Jachnę o niemożności poprawnego działania bractwa w Skokach w związku z sytuacją w zjednoczeniu. Ciekaw jestem stanowiska Braci ze Skoków wobec faktu, że ich prezes w pismach do Sądu potwierdził nieprawdę kierując prywatnymi animozjami i wykorzystując do tego celu swoją funkcję w bractwie.


Przedstawiłem chronologicznie wydarzenia związane z rejestracją jakie miały miejsce w ciągu ostatnich czternastu miesięcy, aby pokazać braciom i siostrom delegatom ogrom pracy jaką w tym okresie musieli wykonać członkowie zarządu tylko dlatego, że znalazła się grupa nie potrafiąca zaakceptować demokratycznego wyboru jakiego dokonali delegaci kongresu w Jarocinie i Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w Sypniewie.
Pragnę zwrócić szczególna uwagę na fakt, że zarzuty skierowane do organu nadzoru i dalej do Sądu Rejonowego KRS dotyczyły głównie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kongresu za który to zakres całkowitą odpowiedzialność ponosi ówczesny zarząd zjednoczenia na czele z byłym prezesem Adamem Gołembowskim. Już sam fakt próby delegalizacji kongresu budowanej na niedociągnięciach które wynikały z niedopilnowania przez byłego prezesa właściwego przygotowania tegoż kongresu jasno świadczy o braku poszanowania nie tylko dla braci delegatów uczestników kongresu, ale także wszystkich braci kurkowych wchodzących w skład naszej organizacji.


Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji wśród braci kurkowych w kraju sprzecznych ze stanem faktycznym i prawnym, w sposób dowolny interpretujący postanowienia Sądu świadczy o niskich pobudkach i prywacie jakimi kierowali się oponenci dla osiągnięcia prywatnych korzyści. Zresztą na potwierdzenie intencji oponentów nie przyszło nam długo czekać – spragnieni tytułów i władzy utworzyli nowy twór pod nazwą Zjednoczenie Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej gdzie odzyskali utracone tytuły i władzę w ramach swojej nowej organizacji. Wydawać by się mogło, że taki stan rzeczy pozwoli się bawić byłym braciom zjednoczenia w ramach swojej organizacji nam pozostawiając spokój do dalszego rozwoju naszej organizacji. Nic bardziej mylnego – to dopiero teraz przyjdzie nam pokazać charakter i jedność braci kurkowych, aby nie być utożsamianymi z działaniami tych osób, aby nie być kojarzonymi z ich wystąpieniami szeroko propagowanymi w środkach masowego przekazu. Jest to wyzwanie z jakim przyjdzie nam się

zmierzyć do którego wrócę pod koniec swojego sprawozdania. Myślę, że przedstawione fakty w sposób jasny i klarowny pokazują ogrom pracy jaką musieliśmy włożyć broniąc zasad demokracji i poszanowania pewnych wartości w imieniu członków w naszej

organizacji.


Zdecydowałem się w sposób pełny pokazać wam fakty jakie miały miejsce po Kongresie w Jarocinie, gdyż spotkałem się z zarzutami o zbyt małej ilości informacji kierowanej bo braci w tamtym okresie. W związku z toczącym się postępowaniem nie mogłem upubliczniać wszystkich dokumentów w tej sprawie, co zresztą było zaleceniem  prawników jacy służyli nam radą i pomocą. Niemniej uważam, że w informacjach zamieszczonych na naszej stronie internetowej w formie ogłoszeń, czy listów do was starałem się pokazać nasze działania w sposób nie kolidujący z prawem.


Oprócz realizacji zadań związanych z rejestracją zarząd zjednoczenia w okresie sprawozdawczym realizował zadania jakie nałożyli na niego wyborcy oraz Statut naszej organizacji. Posiedzenia zarządu zjednoczenia odbywały się regularnie – odbyło się osiem posiedzeń zarządu i zawsze w składzie zapewniającym kworum, którego brak był wielokrotnie notowany podczas pracy poprzedniego zarządu. Najwięcej zastrzeżeń związanych z obecnością na zarządach można mieć do prezesów okręgów, gdzie w sposób szczególny wyróżnił się prezes okręgu zachodniopomorskiego uczestnicząc tylko w jednym jego posiedzeniu. Już na pierwszym posiedzeniu nowego zarządu w Ostrowie Wlkpł jasno przedstawiłem swoje stanowisko i oczekiwania wobec prezesów okręgów jako przedłużenia ramienia zjednoczenia wychodząc z założenia, że to bractwa danego okręgu powierzają swoich przedstawicieli do wykonywania zadań nakładanych przez zjednoczenie. Brak przedstawicieli okręgów w pracach zarządu nie tylko odcina zarząd od informacji o sytuacji i problemach w okręgach, ale także uniemożliwia przekazywanie informacji do bractw w okręgach, a te w ostatnim okresie były istotne dla zrozumienia sytuacji jaka zaistniała w naszej organizacji po XV Kongresie, a których nie mogliśmy upubliczniać. Zarząd pracuje nad wprowadzeniem zasad które poprawią sytuację w tym zakresie z zamiarem ich wprowadzenia po uzyskaniu wpisu do KRS. Na nowo wybranym zarządzie ciążył obowiązek wypełnienia
swoich zobowiązań odnośnie organizacji uczestnictwa polskiej delegacji w zjeździe Europejskiej Wspólnoty Strzelców Historycznych, którym to obowiązkom bez wydatnej pomocy naszych przedstawicieli we władzach EGS w osobach Andrzeja Wegnera i Pawła Przychodniaka nie dalibyśmy rady sprostać, za co składam serdeczne podziękowania. Należy także szczególnie podkreślić ogrom pracy jaką wykonał Strzelmistrz Zjednoczenia Brat Mariusz Wegner dopełniając formalności związanych z udziałem naszych braci w strzelaniach zjazdu. Dla mnie zaszczytem było prowadzenie na czele parady idąc za sztandarem naszego zjednoczenia wraz z Królem Europy i Królem Zjednoczenia reprezentacji polskich bractw kurkowych, która licznie była reprezentowana podczas spotkań w Landau w Holandii. W zakresie pracy organizacyjnej zarząd zjednoczenia włączył się w organizację i obchody 100 lecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej organizowane przez KBS w Ostrowie Wlkp. W tym miejscu w obecności sióstr i braci kurkowych

rzeczypospolitej chciałbym złożyć wyrazy uznania i podziękowania na ręce Prezesa KBS w Ostrowie Wlkpł Brata Piotra Sitarza za wspaniale zorganizowaną imprezę bracką.


W zakresie statutowych obowiązków zarząd realizował następujące zadania:
1. Wypełniając §25 pkt b) Statutu pracował nad wykonaniem uchwał Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w Sypniewie z następującym skutkiem:
a) Realizacja Uchwały Nr 1 nakazująca zarządowi dostosowanie Statutu do zgodności z ustawą o stowarzyszeniach nie została sfinalizowana z uwagi na toczący się proces rejestracji nowych władz zjednoczenia.
b) Uchwała Nr 2 została w całości zrealizowana poprzez opracowanie przez zarząd „Regulaminu strzelania o tytuł Młodzieżowego Króla Zjednoczenia KBS R.P., jej uchwalenie przez zarząd oraz wprowadzenie w życie z dniem ogłoszenia.
c) Realizacja uchwały Nr 3 dotyczącej dofinansowania na cele reprezentacyjne ewentualnego zwycięzcy turnieju strzeleckiego o tytuł króla Europy w Leudal w przypadku strzelca z Polski stała się bezprzedmiotowa z uwagi na fakt, iż tytuł ten wystrzelał reprezentant Niemiec.
d) Uchwałę Nr 4 zrealizowano podając do ogólnej wiadomości decyzję zjazdu o anulowaniu wszelkich stopni przyjętych przez poprzedni zarząd. Jednocześnie zarząd zjednoczenia mocą swojej uchwały podjął decyzję o rozwiązaniu komisji heraldycznej, która tworzyła i wprowadzała w życie decyzje poprzedniego zarządu.
2. Zgodnie z §25 pkt a) Statutu Zjednoczenia jako Prezes Zarządu wydałem trzy zarządzenia, których realizacja była istotna dla naszej organizacji:
a) Zarządzenie Nr 1 – dotyczyło powołania Komisji Inwentaryzacyjnej z wytycznymi dla jej działania pod przewodnictwem V-ce Prezesa Andrzeja Pawłowskiego. Realizując to zarządzenie Komisja dokonała inwentaryzacji majątku zjednoczenia obejmującego zarówno wartości materialne jak i niematerialne będące własnością nas wszystkich czyli zjednoczenia. Nigdy wprzeszłości nie dokonywano takiego spisu co uważam za sprzeczne z zasadami transparentnego gospodarowania i poszanowania własności.
b) Zarządzenie Nr 2 dotyczące opracowania w formie papierowej i elektronicznej odpisów z Krajowego rejestru Sądowego wszystkich Bractw będących członkami naszego zjednoczeniał Dokumentacja taka została opracowana i znajduje się w posiadaniu biura zjednoczenia służąc do weryfikacji danych. Równolegle z rejestrem powstało zestawienie wszystkich bractw zjednoczenia pokazujące liczbę ich członków i przysługujących w związku z tym mandatów delegata oraz aktualny stan składek.
c) Zarządzenie Nr 3 zwołujące Zebranie Delegatów Okręgu Krakowskiego w celu spełnienia wymagań statutowych zjednoczenia.
3. W zakresie kompetencji wynikających z §25 pkt e) Statutu zarząd opracował i uchwalił szereg regulaminów wewnętrznych dla poprawy funkcjonowania naszej organizacji:
a) Opracowano i uchwalono instrukcję kancelaryjną regulującą pracę biura zjednoczenia oraz obieg i sygnowanie dokumentów wewnątrz a także na zewnątrz naszej organizacji.
b) Opracowano i uchwalono regulamin pracy Rzecznika Prasowego Zjednoczenia, który oprócz funkcji informacyjnych i kontaktu z mediami zajmować się będzie wizerunkiem organizacji na zewnątrz. Na stanowisko rzecznika prasowego zjednoczenia powołano mocą uchwały Brata Mariana Satałę Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie.
c) Dokonano i uchwalono wprowadzenie zmian w regulaminie orderowym zjednoczenia aktualizując jego zapisy w związku z nowymi odznaczeniami jakie pojawiły się w ostatnich latach, a które nie były ujęte w regulaminie Kapituły Orderu Zjednoczenia.
d) Zarząd zapoznał się z dokumentami będącymi w aktach zjednoczenia odnośnie nominacji wydanych przez poprzedniego prezesa oraz poprzedni zarząd, które wydają się być sprzeczne ze Statutem co wymaga weryfikacji i zajęcia stanowiska z ich uchyleniem włącznie. Prace w tym zakresie trwają, a wyniki zostaną poddane pod głosowanie zarządu na jednym z kolejnych posiedzeń.
4. Wypełniając zadania statutowe zgodnie z jego §25 pkt i) odnośnie przyjmowania do zjednoczenia nowych bractw oraz przydzielania ich do okręgów w okresie sprawozdawczym przyjęto w szeregi naszych członków nowe stowarzyszenie – Skarszewskie Bractwo Kurkowe imł śwł Jana Chrzciciela w Skarszewach, które uzyskało wpis do KRS dnia 18.06.2018r i spełniło wszystkie wymagania formalne przewidziane przez naszą organizację. Do Zjednoczenia przyjęto ponownie Bractwo Strzelców Kurkowych imł Jana Kilińskiego w Warszawie, które utraciło osobowość prawną w przeszłości i uzyskując ponownie wpis do KRS w dniu 11.01.2019r po przedłożeniu dokumentów decyzją zarządu zostało pełnoprawnym członkiem naszego zjednoczenia.
5. W zakresie gospodarki finansowej spełniając w tym zakresie §25 pkt h) Statutu Skarbnik Zjednoczenia opracował projekt budżetu na rok obrachunkowy, który został przyjęty przez zarząd jako prowizorium do działania i zostanie przedstawiony delegatom zjazdu do zatwierdzenia. Praca w oparciu o prowizorium została podyktowana póżniejszym terminem zjazdu delegatów zjednoczenia w Toruniu.
6. Zgodnie z kompetencjami zawartymi w §27 i §28 Statutu Zjednoczenia zapewniono funkcjonowanie biura zjednoczenia kierując jego pracami i dbając o należyte i terminowe wykonanie zobowiązań naszej organizacji. Wszelkie wymagane prawem i przepisami dokumenty i sprawozdania zostały opracowane i złożone w terminach obowiązujących do jednostek administracji państwowej i samorządowej.

 

Biuro zjednoczenia w Poznaniu działa w terminach tak jak dotychczas prowadzone przez panią Iwonę Mądrą w sposób nie budzący zastrzeżeń. Chciałbym w imieniu swoim i braci kurkowych złożyć na ręce pani Iwony serdeczne podziękowania za to że w okresie po kongresie w Jarocinie wykazała pełny profesjonalizm w podejściu do swoich obowiązków.

 

W ostatnim okresie mamy problemy z wykonawcą medali i odznaczeń, który na skutek ciężkiej choroby małżonki opóżnia się znacznie z realizacją zamówień. Dla zapewnienia ciągłości dostaw postanowiliśmy wspólnie ze Skarbnikiem zlecenie wykonania partii próbnej w innym zakładzie według dotychczasowych wzorów. Jeżeli próbki będą zadowalające to będziemy mieli rezerwowego wykonawcę naszych medali i odznaczeń co ustrzeże nas przed podobną sytuacją jak teraz. Zdając sobie sprawę z niedoskonałości naszej strony internetowej, która była tworzona stosunkowo dawno jak na możliwości techniczne jakie obecnie są dostępne jesteśmy w trakcie opracowywania nowej strony zjednoczenia z całkowicie innym wyglądem spełniającej aktualnie obowiązujące standardy. Podmiana strony internetowej zjednoczenia nastąpi na przełomie lipca i sierpnia tego roku.

 

Jako Prezes Zarządu powinienem dokonać oceny pracy poszczególnych członków zarządu i takiej oceny będę dokonywał w przyszłości jeżeli dane mi będzie stać nadal na jego czele. Niemniej ze względu na specyficzną sytuację jaka wytworzyła się po kongresie w Jarocinie tym razem odstąpię od takiej oceny. Poszczególni członkowie zarządu w różny sposób reagowali na tą sytuacje i w mniejszym lub większym stopniu podatni byli na demagogię szerzoną przez oponentów.

 

W swoim sprawozdaniu starałem się w sposób rzetelny oparty na faktach przedstawić delegatom zjazdu pełny obraz sytuacji zjednoczenia oraz zrelacjonować działania zarządu zjednoczenia w okresie sprawozdawczym. Nie wszystkie zamierzone przeze mnie działania można było realizować z uwagi na prawny wynikający z braku wpisu nowych władz do KRS oraz konieczność poświęcenia znacznej ilości czasu na sprawy związane z procesem rejestracji.


Podejmując się działania z woli i zaufania wyborców XV Kongresu Zjednoczenia nacisk położyłem na zapewnienie ciągłości funkcjonowania naszej organizacji i wypełniania jej wszelkich zobowiązań zarówno finansowych jak i formalnych związanych z funkcjonowaniem ZKBS R.P. Kolejnym priorytetem w działaniach było dla mnie zapewnienie jedności naszego ruchu, dlatego ograniczyłem się do zamieszczania na naszej stronie internetowej odezw i listów otwartych do was sióstr i braci kurkowych gdzie przekazywałem istotne i prawdziwe informacje w sprawie. Był to dla mnie okres trudny, gdzie oprócz normalnej pracy dla zjednoczenia musiałem w przyspieszonym tempie zgłębić przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz odbyć liczne spotkania związane ze sprawą rejestracji. W moim odczuciu zrobiłem wszystko aby zapobiec dezorganizacji naszego zjednoczenia oraz poszanowania zasad

demokracji. W swoich działaniach założyłem, że czas i mądrość członków organizacji brackich wchodzących w skład zjednoczenia pokaże prawdziwe oblicze i powody działania osób które doprowadziły do sytuacji w naszej organizacji. Nie myliłem się, osoby te powołały swoją organizację nadając sobie funkcje z wyszukanymi nazwamifunkcyjnymi dla władz próbując zaistnieć w życiu brackim.

 

Przeanalizujcie proszę dokumenty rejestrowe tej organizacji a zauważycie, że organizacja ta ma tyle wspólnego z naszymi ideami co słowo kurkowe użyte w jej nazwie. Wracając do meritum sprawy jestem dumny, że bracia kurkowi Rzeczypospolitej obserwując rozwój wydarzeń sami właściwie ocenili sytuację czego dowodem były dla mnie liczne zaproszenia i telefony wyrażające poparcie i chęć pomocy. To było bardzo budujące i wskazywało na fakt troski o jedność tego co sami własnymi rękoma stworzyliśmy – organizacji która jest przedstawicielem wszystkich prawdziwych braci kurkowych w Rzeczypospolitejł Jestem przekonany, że wyjdziemy z tej sytuacji silniejsi i zwarci, a jednocześnie oczyszczeni z jednostek które chciałyby wykorzystywać nasze wielowiekowe tradycje dla swoich prywatnych celów. Aby tak się stało potrzeba aby każdy z nas, każdy z braci kurkowych kierował się w swoim postępowaniu zasadami etyki chrześcijańskiej opartymi na prawdzie, żeby honor który jako hasło tak dumnie nosimy na swoich sztandarach był wyznacznikiem naszych postaw i zachowań. Koniecznym jest aby prywata, która tak wiele złego poczyniła w historii naszego narodu ustąpiła miejsca dla wspólnego działania w myśl naszego hasła które każdy z Was nosi na krzyżach zjednoczenia – „w jedności siła”.


Zarząd który wybraliście na XV Kongresie i który obdarzyliście zaufaniem kierując się tymi zasadami i mając na uwadze dobro naszej organizacji podjął wyzwanie przeciwstawiając się kłamstwom i manipulacji faktami oraz działaniom sprzecznym z prawem grupy oponentów. Zarząd ten podjął wyzwanie w obronie poszanowania Was Siostry i Bracia Kurkowi, waszych praw do wyrażenia swojej woli poprzez głosowania, waszego prawa do poszanowania zasad które sami wypracowaliście przez lata w naszej organizacji. Zarząd w swoich działaniach potrzebuje waszej pomocy – potrzebuje zdecydowanych działań wszystkich członków bractw wchodzących w skład zjednoczenia dla przywrócenia wartości moralno – etycznych cechujących każdego członka naszej organizacji, cechujących prawdziwego brata kurkowego rzeczypospolitej polskiej.


Prezes Zarządu
Zjednoczenia Bractw Kurkowych Rzeczypospolitej Polskiej
Krzysztof Wojciech Larski
Toruń dn. 22 czerwca 2019r.